Specialist in frequentieplanning

FM consultancy is een van de kerncompetenties van het kennisbedrijf Broadcast Partners. Tot deze kerncompetentie behoren onder andere het ontwerp, de optimalisatie en de coördinatie van frequentieplannen en zendernetwerken:

Ontwerp & planning

Broadcast Partners is als adviseur nauw betrokken bij de ontwikkeling van frequentieplannen en herplanningstrajecten van (delen van) de FM band, waarbij gebruik gemaakt wordt van de laatste technische inzichten en ontwikkelingen. Tot de klantenkring behoren zowel radiostations als overheidsinstanties. Het plannen van frequenties is een vak apart dat zowel een hoge mate van technisch inzicht als creativiteit en ervaring van de planner verlangt. Broadcast Partners heeft deze kennis op hoog niveau ontwikkeld.

(Internationale) Coördinatie

Bij de planning van frequenties moet rekening gehouden worden met de rechten van andere partijen. De uitzendvergunningen worden door de nationale overheid uitgegeven, nadat deze in nationaal en internationaal verband door regulerende overheidsinstanties zijn uitgecoördineerd. Echter, het spectrum is aan constante veranderingen onderhevig en Broadcast Partners houdt alle wijzigingen in het spectrum nauwgezet in de gaten. In geval van mogelijke aantasting voor bestaande netwerken door nieuwe coördinatieverzoeken wordt adequate actie ondernomen. Ook worden kansen op uitbreiding van het dekkingsgebied door Broadcast Partners benut.

Optimalisatie

Een uitzendvergunning is een theoretisch gegeven dat het maximaal toegestane dekkingsgebied beschrijft van een radiostation (d.w.z. zonder dat het storing oplevert voor andere gebruikers van het spectrum). De vertaalslag van theorie naar praktische invulling van het diagram is evenwel een specialisme waarbij zowel kennis van propagatie als innovatieve techniek komt kijken. Aan de hand van praktijkmetingen wordt na implementatie vastgesteld of verdere verbeteringen in het zendernetwerk kunnen worden gerealiseerd. Broadcast Partners heeft deze kennis tot in de finesse doorontwikkeld en toegepast in verschillende zendernetwerken.